Wednesday, September 01, 2004

genesis

ishwarah paramah krishnah sachhidanadah vigrayah
anadi radi goravidah sarva karan karanam

mukam karoti vachalam
pangum lgamayate girim
yat kripa tamaham vande
paramnada madhavam

yatr yatr raghunathm kirtanam
tatr tatr mastkangalim

No comments: