Monday, November 19, 2007

Nama Ramayana

Here is the complete text of Nama Ramayanam.
shuddha brahma. Composer: Lakshmanachar.

bAlakANdam

1. shuddha brahma parAtpara rAm
2: kAlAtmaka paramEshvara rAm
3: shESa talpa sukha nidrita rAm
4: brahmAdyamara prArtitha
5: caNDa kiraNakula maNDana rAm
6: shrImad-dasharatha nandana rAm
7: kausalyA sukha vardhana rAm
8: vishvAmitra priyadhana rAm
9: ghOra tATakA dhAtaka rAm
10: mArIcAdini pAtaka rAm
11: kaushikamaka sam rAm
12: shrImadahlyOddhAraka rAm
13: gautama muni sampUjita rAm
14: sura muni vara gaNa samstuta rAm
15: nAvikadhAvita mrdupada rAm
16: mithilApura jana mOhaka rAm
17: vidEha mAnasa ranjaka rAm
18: tryambaka kArmuka bhanjaka rAm
19: sItArpita vara mAlika rAm
20: krtavaivAhika kautuka rAm
21: bhArgava darpa vinAshaka rAm
22: shrImad ayOdhyA pAlaka rAm

ayOdhyA kANDam

23: agaNita guNagaNa bhUSita rAm
24: avanItanayA kAmita rAm
25: rAkA candra samAnana rAm
26: pitru vAkyA-shrta kAnana rAm
27: priya guha vinivEDita pada rAm
28: takSAlita nija mrdupada rAm
29: bharadvAja mukhAnandaka rAm
30: citrakUTAdri nikEtana rAm
31: dasharatha santata cintita rAm
32: kaikEyI tanayArthita rAm
33: viracita nija pitru karmaka rAm
34: bharatArpita nija pAduka rAm

araNya kANDam

35: daNDakAvana jana pAvana rAm
36: duSTa virAdha vinAshana rAm
37: sharabhanga sutIkSaNa arcita rAm
38: agastyAnugraha vardhita rAm
39: grghrAdhipa samsEvita rAm
40: pancavaTI taTa sustita rAm
41: shUrpaNakhArthi vidhAyaka rAm
42: kharadUSaNa mukha sUdaka rAm
43: sItApriya hariNAnuga rAm
44: mArIcArtti krdAshuga rAm
45: vinaSTa sItAnvESaka rAm
46: grdhrAdhipa gati dAyaka rAm
47: shabarI datta phalAshana rAm
48: kabanda bAhucchEdana rAm

kiSkindA kANDam

49: hanumat-sEvita nijapada rAm
50: nata sugrIvAbhISTada rAm
51: garvita vAli samhAraka rAm
52: vAnara dUta prESaka rAm
53: hitakara lakSmaNa samyuta rAm

sundara kANDam

54: kapivara santata samsmrta rAm
55: tadgati vighna dhvamsaka rAm
56: sItA prANA tAraka rAm
57: duSTa dashAnana dUSita rAm
58: shiSTa hanumad-bhUSita rAm
59: sItA vEdita kAkAvana rAm
60: krta cUDAmaNi darshana rAm
61: kapivara vacanAshvAsita rAm

yuddha kANDam

62: rAvaNa nidhana prasthita rAm
63: vAnara sainya samAvrta rAm
64: shOSita sharidhIshArthita rAm
65: vibhISaNA bhaya dAyaka rAm
66: parvata sEtu nibandhaka rAm
67: kumbhakarNa shirash-chEdaka rAm
68: rAkSasa sangha vimardaka rAm
69: ahimahi rAvaNa cAraNa rAm
70: samhrta dashamukha rAvaNa rAm
71: vidhibhava mukhasura samstuta rAm
72: khasthita dasharatha vIkSita
73: rAm sItA darshana mOdita rAm
74: abhiSakta vibhISaNa nata rAm
75: puSpakayAnA rOhita rAm
76: bharadvAjAbhiniSEvaNa rAm
77: bharata prANa priyakara rAm
78: sAkEtapuri bhUSaNa rAm
79: sakala svIya samAnata rAm
80: ratnalasat-pIThAsthita rAm
81: paTTAbhiSEkAlankrta rAm
82: pArthiva kula sammAnita rAm
83: vibhISanAprita rangaka rAm
84: kIca kulAnugraha kara rAm
85: sakala jIva sam rakSaka rAm
86: samasta lOkAdhAraka rAm

uttara kANDam

87: Agata munigaNa samstuta rAm
88: vishrta dasha kaNThOdbhava rAm
89: sItA lingana nirvrta rAm
90: nIti surakSita janapada rAm
91: vipina tyAjita janakaja rAm
92: kArita lavaNAsura vadha rAm
93: svargata shambuka samstuta rAm
94: svatanaya kushalava nandita rAm
95: ashvamEdha krtu dIkSita rAm
96: kAlAvEdita surapada rAm
97: ayOdhyaka jana muktida rAm
98: vidhi mukha vibudhAnanda rAm
99: tEjOmaya nija rUpaka rAm
100: samsrti bandha vimOcaka rAm
101: dharma sthApana tatpara rAm
102: bhakti parAyaNa muktita rAm
103: sarva carAcara pAlaka rAm
104: sarva bhavAmaya vAraka rAm
105: vaikuNThAlaya samsthita rAm
106: nityAnanda padasthita rAm
107: rAma rAma jaya rAjA rAm
108: rAma rAma jaya sItA rAm

bhayahara mangaLa dsharatha rAm
jaya jaya mangaLa sItA rAm
mangaLakara jaya mangaLa rAm
sangata shubha vibhavOdaya rAm
AnandAmrta varSaka rAm
Ashrta vatsala jaya jaya rAm
raghupati rAghava rAjA rAm
patIta pAvana sItA rAm

kanakAmbara kamalAsana jagadAkhila dAma
sanakAdika muni mAnasa sadanAnagha bhUma

sharaNAgata sura nAyaka cira kAmita kAma
dharaNItala taraNa dasharatha nandana rAma

pishitAshana vanitAvadha jaladAnanda rAma
kushikAtmaja makharakSaNa caritAdbhuta rAma

muni gautama grhiNI svajagha mOcana rAma
muni maNDala bahu mAnita pada pAvana rAma

smarashAsana su-sharAsana laghu bhanjana rAma
nara nirjara janaranjana sItApati rAma

kusumAyuta tanu sundara kamalAnana rAma
vasumAnita brgu sambhava madamardana rAma

karuNArasa varuNAlaya nata vatsava rAma
sharaNam tava caraNam bhava haraNam mama rAma

praNmaha

ApadAmapahartAram dAtAram sarva sampadAm
lOkAbhi rAmam shrI rAmam bhUyO bhUyO namAmyaham

rAmAya rAmacandrAya rAmabhadrAya vEdasE
raghunAthAya nAthAya sItAyAha patayE namaha

atulita bala dhAmam svarNa shailAbha dEham
tanujavana krshAnum jnAni nAma gragANyam

sakala guNa nidhAnam vAnarANAma dhIsham
raghupati vara dUtam vAtajAtam namAmi

gOSpadI krtavArAshim mashakIkrta rAkSasam
rAmAyaNa mahA mAlAratnam vandE (a)nilAtmajam

ajnAnA-nandanam vIram jAnakI shOka nAshanam
kapIshamakSahantAram vandE lankA bhayankaram

ullankhya sindhOha salilam salIlam yaha shOkavahnim janakAtmajAyAha
AdAya tEnaiva dadAha lankAm namAmi tam prAnjalirAnjanEyam

manOjavam mAruta tulyavEgam jitEndriyam buddhi matAm variSTham
vAtAtmajam vAnarayUtha mukhyam shrI rAmadUtam shirasA namAmi

AnjanEyam ati pATalAnanam kAncanAdri kamanIya vigraham
pArijAta taru mUlavAsinam bhAvayAmi pavamAna nandanam

yatra yatra raghunAtha kIrtanam tatra tatra krta-mastakAnjalim
bASpavAri paripUrNa lOcanam mArutim namata rAkSasAntakam

aSTOttara shata nAma rAmAyaNam samAptam

courtesy: http://www.salagram.net
Link: http://www.salagram.net/RamayanNama.html