Saturday, September 22, 2007

eyes

the beginning:
aa piya in nainan mein jo palak dhaanp tohe lun
na main dekhun aur ko, na tohe dekhan dun
chhap tilak sab chheni ..... re tose naina milaike

-Sufi Verse from Khusro

interval:
samam kaya-siro-grivam dharayann acalam sthirah
sampreksya nasikagram svam disas canavalokayan

-gita ch 6 V13

towards the ending:

The Vedas, the Shastras and the Puranas are like prostitutes [attainable to all]. The shambhavi mudra, however, is like a chaste woman, carefully guarded.

-hath yog pradipika Ch 14 V 35

Finally:
na cha shrota jivye na cha ghraan netre
na cha vyom bhurmi na tejo na vuyuhu
chidananda rupah Shivoham Shivoham

- Atmashtakam Shankara Virachitam

2 comments: